Mali Müşavirlik Hizmetleri

• Resmi defterlerin Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulması
• Grup hesap planının Tek Düzen Hesap Planı ile eşleştirilmesi, grup hesap planına göre mizan ve raporlama alınabilmesi
• Ortak hizmet merkezlerinin (shared services centers) grup muhasebe standartlarına göre tutulan muhasebe kayıtlarından yola çıkarak Vergi Usul Kanunu’na göre resmi defterlerin oluşturulmasına destek olunması
• Müşteri nezdinde yeni muhasebe yazılımı kurulumu esnasında yerel muhasebe standartları konusunda danışmanlık sunulması, hesap planı oluşturulması ve yazılımın muhasebe süreçleri yönünden test edilmesi
• e-Defter, e-Fatura ve diğer benzer uygulamalarda destek hizmetleri
• Uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun (IFRS ve US GAAP) yönetim raporlaması hizmetlerinin sunulması
• İç denetim ve diğer amaçlı denetimlerde (vergi dairesi, zorunlu finansal denetim vb.) finansal verinin denetçilere sunulması konusunda muhasebe ve finans ekiplerine destek olunması
• Şirketlerin yeniden yapılanma, birleşme, devir, tasfiye gibi süreçlerinde hızlı ve esnek çözümler üretebilme (geçici muhasebe ve finans personeli ile yöneticisi temin edilmesi vb.)
• Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetler (satış faturalarının kesilmesi, yaşlandırma raporlarının hazırlanması, ödeme listelerinin ve banka talimatlarının hazırlanması, alıcı ve satıcı mutabakatlarının yapılması vb.)
• Dolaylı Vergiler
• Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamesi
• Aylık Sorumlu Sıfatı ile Sunulan Katma Değer Vergisi Beyannamesi
• Aylık Damga Vergisi Beyannamesi
• Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
• Aylık Ba ve Bs Formları
• Kurumlar Vergisi ve Diğer
• Aylık/Üç Aylık Muhtasar Beyannameleri
• Üç Aylık Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
• Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekler
• Beyanname hazırlama amacına yönelik olarak şirketlerin muhasebe birimleri tarafından tutulan kayıtların ve bu kayıtlara baz oluşturan destekleyici dokümanların aylık olarak incelenmesi ve bu inceleme neticesinde beyannamelerin hazırlanması
• Muhasebe birimleri tarafından hazırlanan beyannamelerin ve buna destek oluşturan kayıtların ve dokümanların kontrolü
• “Beyanname hazırlama ve kontrol” amaçlı inceleme hizmetlerimizle ilgili bulguların aylık rapor eşliğinde müşterilerimizin dikkatine sunulması
• Müşterilerimize finansal planlamalarında yardımcı olmak amacıyla vergi ödeme takviminin hazırlanması
• IFRS ve US GAAP’e göre “ertelenmiş vergi (deferred tax)” hesaplamalarının yapılmasına destek olunması ve bunlarla ilgili vergi raporlarının hazırlanması
• KDV iade listelerinin hazırlanması
• Vergi dairesi işyeri tescil işlemlerinin yapılması
• Müşterinin kendine özel organizasyon yapısı dikkate alınarak bordro çalışmasına dahil olan tarafların iş adımlarının incelenmesi, rol tanımları gözden geçirilmesi Örneğin; Muhasebe, finans, hukuk gibi diğer ilgili birimlerden ya da personelin kendisinden bordro ile ilgili verilerin nasıl ve ne sıklıkta alındığı bu kapsamda incelenir.
• Farklı birimler, personel ve bordro hesaplamasından sorumlu ekip arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla iş planı ve standart dokümantasyonların oluşturulmasının sağlanması
• Bordro verisi oluşturan personele, bu verinin en doğru şekilde oluşturulabilmesi için gerekli eğitimlerin düzenlenmesi (müşteriye özel oluşturulan puantaj tablosunun nasıl doldurulacağı vb.)
• Müşteriden gelen bordro verisinin gelir vergisi, sosyal güvenlik kanunu ve iş hukuku açısından incelenmesi
• Otomatik data aktarımı ile bordro verilerinin bordro yazılımına aktarımının sağlanması
• Teknik bordro hesaplamalarının yapılması (saatlik, günlük, aylık, yıllık her türlü hesaplama tipleri için)
• Oluşturulan bordroların kontrolü ve müşteri ile paylaşılması
• Personele ait ücret bordrolarının e-mail ya da kapalı zarfla personele iletilmesi
• Müşteriye özel bordro raporlarının oluşturulması (Türkçe ve İngilizce)
• Personele ödenecek tutarların belirlenmesi, ilgili banka talimatlarının ya da disketlerinin hazırlanması
• Muhasebe ve finans ekiplerine sunmak üzere: • Yıllık izin karşılığı hesaplamaları
• Kıdem ve ihbar karşılığı hesaplamaları
• Muhasebe birimine iletilecek olan bordro hesaplamasıyla ile ilgili “yevmiye fişinin” oluşturulması
• E-bildirge başvurularının takibi
• İşe başlayacak veya işten ayrılacak olan personelin ilgili resmi dokümanlarının hazırlanması
• SGK işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması
• İşten ayrılan personelin kıdem ve ihbar hesaplamalarının yapılması
• Aylık SGK e-bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının temin edilmesi • Türkiye İş Kurumu’na elektronik ortamda sunulacak raporların hazırlanması
Paylaş
WhatsApp Destek